The Hebrew University of Jerusalem
  • homeheader he


חדשות וארועים

רשימה של מצטייני דיקנית לתואר מוסמך

להלן התלמידות/ים המצטיינות/ים לתואר מוסמך הנכללות/ים ברשימת הדיקנית. מידע לגבי חלוקת התעודות יפורסם בהמשך. הודעות אישיות לגבי ההיכללות ברשימה ולגבי הזכאות לפרס יישלחו לכל מצטיין ולכל מצטיינת באופן אישי. ברכות! המשך >>

מצטייני דיקנית

להלן התלמידים המצטיינים לתואר בוגר הנכללים ברשימת הדיקנית תלמיד/ה שליד שמו/ה מסומנת כוכבית (*) זכאי/ת לפרס הדיקנית מידע לגבי חלוקת התעודות למצטיינים יפורסם בהמשך. הודעות אישיות תישלחנה לכל המצטיינים. המשך >>
Site by CoMedia Group