Table of Contents

ועדת אתיקה

ד"ר יהודה גודמן, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, יו"ר ועדת האתיקה של הפקולטה למדעי החברה:

 

פרופ' אסתר שלי-ניומן, תקשורת

ד"ר איתי פישהנדלר, גיאוגרפיה
 
ד"ר אור צוק, סטטיסטיקה
 
ד"ר גיא לרון, יחב"ל
 
ד"ר אפרים פודוקסיק, מדע המדינה
 
ד"ר איתי שוורץ, כלכלה
 
ד"ר יפתח יובל, פסיכולוגיה
 
ד"ר ליאת רז-יורוביץ, מדיניות ציבורית
 
גב' מירי שטרן-לב, דיקן משנה