מורן יעקבי

רכזת היחידה לשירותי הוראה
חדר: 2703
02-5883414
moranyak@savion.huji.ac.il