Table of Contents

צילומים מר דגלס גתרי

עלינו

הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית עוסקת במגוון היבטים הקשורים לחברות אנושיות.

הלימודים בפקולטה מקיפים תחומי דעת רבים ומגוונים, המאורגנים בעשר יחידות אקדמיות:

המחלקות לפסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, גיאוגרפיה, תקשורת ועיתונאות,

סטטיסטיקה, כלכלה, מדע המדינה, יחסים בינלאומיים, פכ"מ (פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה), ובית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל.

עוד מציעה הפקולטה שורה של תוכניות לימודים ייחודיות: ניהול, תכנון ומדיניות הסביבה, לימודים עירוניים ואזוריים, 

לימודי מגדר, חקר סיכסוכים, ניהולם ויישובם, לימודי אירופה, לימודי גרמניה בת ימינו: פוליטיקה, חברה ותרבות,

לימודי תרבות ופיתוח קהילות. עושר אקדמי זה מאפשר לסטודנטים ולחוקרים שילובים מרתקים בין תחומי ידע שונים, דבר המעשיר את הידע והמביא לעריכת מחקרים פורצי-דרך.

בתהליכי ההתחדשות העכשוויים שעוברת הפקולטה מושם דגש לא רק על הקניית השכלה אקדמית מהמעלה ראשונה, אלא גם על שילוב היבטים מעשיים שיסייעו בהכשרת המנהלים והמנהיגים של העתיד בתחומי הידע המגוונים שמציעה הפקולטה.

הפקולטה למדעי החברה היא הגדולה באוניברסיטה העברית – בשנת 2020 למדו בפקולטה כ3500 תלמידים לתארים שונים.